Aggressive Inline Skating

 Aggressive Inline Skatingผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เคลื่อนไหว
       การเล่นอินไลน์สเกต หรือที่เรียกว่า Aggressive In-line skating ได้พัฒนามาจากนักสเกตเริ่มต้นทดลองเล่นบนถนน และเวิร์ต (Vert) แบบเดียวกับที่ใช้ในกีฬาสเกตบอร์ด โดยกระโดดบนราวบันไดลื่นไหลลงปลายบันได จนมีการออกแบบเพื่อรองรับ และให้สามารถควบคุมการลื่นไหลไปบนท้องถนน และเนินลาดสำหรับเวิร์ต ได้อย่างแน่นอนมากขึ้น

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Aggressive Inline Skatingผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Aggressive Inline Skating

โฆษณา